Aktywizacja seniorów jest od kilku lat jednym z kluczowych zadań i wyzwań polityki społecznej  w Polsce. Temat ten w sposób szczególny dotyczy regionu Opolszczyzny, który zmaga się z problemem depopulacji i szybkiego starzenia się społeczeństwa. Za kilka lat ludzie powyżej 65 roku życia będą stanowili ponad jedną trzecią populacji tego województwa. Sytuacja ta szczególnie dotyka obszarów wiejskich, gdzie z uwagi na problem wyjazdów młodych rośnie liczba samotnych, starszych osób. Dlatego też na Opolszczyźnie podejmuje się wiele działań i programów w zakresie aktywizacji osób starszych.
Jedną z takich inicjatyw jest Program „Pokolenie Plus”,  zrealizowany w 2014 roku przez Fundację Górażdże –Aktywni w Regionie. Program, adresowany do osób starszych, zamieszkujących tereny wiejskie województwa opolskiego, został uznany w regionie za jedno z najciekawszych przedsięwzięć w tym zakresie.  Głównym celem projektu było stworzenie warunków do aktywizacji osób powyżej 60 roku życia na wybranych obszarach wiejskich woj. opolskiego, jak również wzmocnienie ich kompetencji współuczestniczenia w życiu społecznym.

130 aktywnych seniorów
W projekcie wzięło udział 130 osób w grupie wiekowej 60+, pochodzących z dziesięciu miejscowości sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże na terenie województwa opolskiego. Osoby głównie po siedemdziesiątce i osiemdziesiątce przez 3 miesiące od 1 sierpnia do  30 października 2014 r. mogły bezpłatnie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, obsługi komputera, w warsztatach rozwijania kreatywnego myślenia, twórczości artystycznej i samoorganizacji. Głównym założeniem projektu było zachęcenie seniorów do wyjścia z domu, nabycie przez nich nowych umiejętności i  wiedzy z różnych dziedzin, m.in.:  prawa, bezpieczeństwa, zdrowego żywienia. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny w czterech lokalizacjach (Chorula, Chrząszczyce, Wójcice, Bielice).

Cotygodniowe spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, co świadczy o tym,  jak bardzo potrzebne są takie działania. Wysoka frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów i jest potwierdzeniem tego, że dobór zajęć był trafny, a ich charakter i tematyka odpowiada w pełni potrzebom seniorów. Realizacja programu nie byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych działaczy i liderów.