Nasza misja: "Wspieramy inicjatywy i przedsięwzięcia służące rozwojowi  lokalnej społeczności – budujemy partnerskie relacje z naszymi sąsiadami"

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie została założona przez trzy spółki wchodzące w skład Heidelberg Materials Polska: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Fundację zarejestrowano w dniu 2 stycznia 2012 roku.

Celem jej powołania  jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: 

  • Ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności
  • Nauki i oświaty
  • Kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji)
  • Kultury fizycznej i sportu
  • Opieki nad zabytkami
  • Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych
  • Ochrony i promocji zdrowia
  • Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
  • Pomocy społecznej oraz z szeroko pojętej dobroczynności

Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Rada Programowa oraz Zarząd. Radę Fundatorów tworzą trzy spółki założycielskie: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Organem opiniodawczo-doradczym dla Fundatorów i Zarządu Fundacji jest Rada Programowa, w której zasiadają przedstawiciele różnych środowisk Opolszczyzny, m.in. nauki, sportu, mediów, wyróżniający się zaangażowaniem w sprawy regionu, cieszący się szacunkiem i zaufaniem społeczności lokalnej. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji m.in. w zakresie rozporządzania jej majątkiem oraz określania głównych kierunków działania. W skład 7-osobowego zarządu, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz wchodzą pracownicy spółek Heidelberg Materials Polska.

„Powołujemy Fundację, by wzmocnić i jeszcze skuteczniej realizować nasze społeczne zaangażowanie. Pragniemy wspierać ważne przedsięwzięcia lokalne i regionalne, by lepiej działać dla wspólnego dobra. Pomaganie potrzebującym i działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony przyrody są od lat wpisane w strategię naszej firmy. Powołując Radę Programową, zaprosiliśmy do współpracy i do współdecydowania o sposobie podziału środków Fundacji osoby znane ze swojej aktywności i zaangażowania w sprawy regionu, wyróżniające się znajomością Opolszczyzny i wrażliwością na potrzeby jej mieszkańców. Jestem przekonany, że dzięki tej współpracy nasza Fundacja będzie skuteczniej realizować swoje cele i lepiej służyć realnym potrzebom społeczności lokalnej – mówił podczas powołania fundacji w 2012 roku Andrzej Balcerek, ówczesny prezes Zarządu Górażdże Cement SA.